top of page

Events

BICA Workshop April 2018!!

Watch the video or read the brochure below to learn more about this workshop! come join us!!! it's FREE Education!!

We will provide foods and drinks as well!

Come join and help preserve the Bunong Cultures and Arts!

This is the first Bunong Workshop host by the Bunong Community in the U.S, so come join us and make this workshop a wonderful workshop so we can have more workshops in the future!

Registration is very simple follow the step below!

Uănh video mâu lah răk sămbut mpơl padâng gay git nau kan nti aơ! Hăn Lăp Nti ndrel Hên !!! Nau nti Dơm mô sok prăk!!

Hên mra rvăt an ndơ sa ndrel dak ngêt dong!

Hăn lăp ndrel kơl mât rbay nau way ơm Bunong!

Aơ jêng dah bôk nau kan nti bunong n'gor Bunong ta bri my, yor ri hăn lăp nti ndrel hên ndrel bư ăn nau nti aơ ueh, jêh ri pakơi tay pơk nau kan nti êng đong.

Bư sămbut lăp nti duh dơm bơi ting nau Bunong padâng!

Registration Please fill in your info.padâng

English

Full Name*

Address

Phone number

Email Address*

Select male or female

Select to attend one or all four of the classes

If you have any question, feel free to comment, click send message when you have completed filling your info.

Bư sămbut lăp nti dăn nchih

Nau Bunong

Moh Săk*

Mbrô Jay

Mbrô Phon

Imel*

Săch Bu klâu mâu lah Bu ur

Săch lăp nti du gưl mâu lah le puăn gưl

Lah khân ay may geh nau ôp êng êng ri nhich njuăl nau ngơi jêh ri lah lôch bư sămbut pet send message

bottom of page